menu

0304-66 19 17, JOUR 0709-66 19 17

info@bohusassuransen.se

Vid skada

Vad gäller din anmälan?

Typ av skada

 


 

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var föremålet är inköpt.
 • Ev fotografi som visar skadan.
 • Polisanmälan om en sådan är gjord
 • Tänk på att spara skadad egendom!
 • Reparatörsrapport vid maskinskada

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var föremålet är inköpt.
 • Ev fotografi som visar skadan.
 • Polisanmälan om en sådan är gjord
 • Tänk på att spara skadad egendom!
Typ av skada

 


 

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis för flygbiljetter, boende och outnyttjade aktiviteter
 • Läkarintyg och/eller andra handlingar som kan ha betydelse för vår bedömning

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Uppgifter om de skadeståndsanspråk du har riktat mot dig

Vid nyttjandet av rättsskyddet i din hemförsäkring behöver vi få in en formell ansökan från ditt ombud. Detta skickas till vår mejl: info@bohusassuransen.se

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Originalkvitton från utgifter i samband med sjukdom/ olycksfall

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Polisanmälan om en sådan är gjord
 • Tänk på att spara skadad egendom!

Förbered dig med rätt dokument innan du gör din anmälan:

 

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Polisanmälan om en sådan är gjord
 • Ev fotografi som visar skadan.
 • Kostnadsförslag på reparation om detta finns.

Skadeförebyggande råd

Råd och tips

Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick-och armbandsur, konst, äkta mattor och andra värdefulla föremål.

Förvara viktiga kvitton och intyg på säker plats, t ex i bankfack.

Ordna alltid tillsyn av bostaden när du är bortrest.

Försvåra inbrott

Förse ytterdörrar med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på ytterdörrarna.

Installera inbrottslarm godkänt av Stöldskyddsföreningen och monterat av certifierad installatör.

Värdera, märk fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer.

Undvik brand

Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta batterier.

En brandsläckare bör också finnas i alla hem.

Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår.

Stäng alltid TV:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen.

En eldstad och rökkanal som inte använts på 3 år ska kontrolleras innan den tas i bruk på nytt.

Förebygg och begränsa läckage

Gå igenom allt som leder vatten.

Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta i vägg- och golvbeklädnader.

Rensa golvbrunn och avlopp vid tvättställ regelbundet (varje halvår).

Kontrollera även att golvmattan vid golvbrunnen är hel och att det finns klämring i brunnen.

Kontrollera vatten- och avloppsrören till diskbänken så att dessa inte står och droppar (känn med handen). Kontrollera också slangar till och från diskmaskinen. Stäng kranen när du inte diskar.

Diskmaskinen bör vara placerad på en plastmatta med uppvikta kanter.

Kontrollera regelbundet att värmepannan, värmeväxlaren eller elementen inte står och smygläcker, luftningsventilerna är särkilt viktiga.

Huvudkranen till vattensystemet bör alla i familjen känna till var den finns och hur den fungerar. Stäng den gärna när du reser bort.

Rådgivning

Konsumenternas försäkringsbyrå lämnar allmänna upplysningar i frågor som rör försäkring.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Telefon 08-22 58 00
www.konsumenternas.se

Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för information och råd om försäkringar.

Dispaschör

Är du ändå inte nöjd eller tycker att du inte har blivit rättvist behandlad har du möjlighet till rättslig prövning vilket, när det gäller båtförsäkring, innebär att ärendet hänskjuts till utredning och avgörande av dispaschör.
www.dispaschor.se

Dina ombuds- eller advokatkostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddsförsäkringen.

Om våra åsikter går isär

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvarig. Du når oss på telefon 0304-661917 eller via e-post info@bohusassuransen.se

Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig med tvistefråga som inte är av medicinsk karaktär.
Allmänna Reklamationsnämnden
Telefon 08-508 860 00
www.arn.se

När det gäller medicinska frågor kan Personförsäkringsnämnden lämna yttranden.
Personförsäkringsnämnden
Telefon 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

När det gäller rättsskyddsfrågor kan du få ditt ärende prövat i Ombudskostnadsnämnden eller Nämnden för rättsskyddsfrågor.
Ombudskostnadsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor
Telefon 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

Prövningen i dessa nämnder är kostnadsfri för dig utom vid prövning i Ombudskostnadsnämnden där en avgift tas ut. Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.

I vår hemförsäkring ingår id-stöldskydd

Id-stöldskyddet förebygger, upptäcker och begränsar identitetsstölder. Om någon obehörig skulle komma över och använda dina person- eller inloggningsuppgifter, och använda dem för olika former av bedrägeri, så hjälper vi dig. Du behöver bara ringa 0771-18 10 10, där svarar Länsförsäkringars id-skydd.

Förebygga – du kan ringa och få tips om hur man kan förebygga identitetskapning.
Upptäcka – hjälper till att kartlägga om en identitetsstöld ägt rum och vidtar nödvändiga åtgärder samt upplyser dig om vad du bör göra.
Begränsa – vid en identitetsstöld hjälper de till att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust. Exempel på sådana åtgärder är:

– Anmäla identitetsstölden till polisen
– Tillbakavisa obefogade betalningskrav
– Registrera en bedrägerispärr
– Se till att oriktiga anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser raderas
– Överklaga beslut om du råkat ut för lagfartskapning

Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan i vissa fall rättsskyddet i hemförsäkringen ersätta ombuds- och rättegångskostnader med upp till 200 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent.

Id-skyddet ingår från och med 1 januari 2016 och är en kostnadsfri uppdatering i vår hemförsäkring.

På Stöldskyddsföreningens webbplats finns fler råd för att minimera riskerna för id-stöld. Där finns även telefonnummer som är viktiga att ha om du drabbas, bland annat till de olika kreditupplysningsföretagen där du spärrar ditt personnummer.

Stöldskyddsföreningen


Skadedjur

Om du upptäcker bostadsohyra i huset ska du genast kontakta skadesaneringsföretaget Nomor AB på telefonnummer 0771-122 300 via internet www.nomor.se. Uppge ditt försäkringsnummer.

Det är väsentligt att du gör anmälan utan dröjsmål.

Skadehantering

Har du drabbats av skada

Har du drabbats av en skada skall du snarast möjligt anmäla detta till oss för att få information om vad du ska göra och hur försäkringen gäller. Vid akuta skador kontakta oss på jourtelefon 0709-66 19 17.

Många gånger kan du själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning. Det är viktigt att du agerar så fort du kan, med sunt förnuft och för att rädda så mycket du kan. Släng inget innan du har fått klartecken av oss och spara alltid kvitto på dina utlägg.

Generella råd vid en skada:

När en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka att förhindra eller begränsa skadan.

Dokumentera skadan, till exempel med hjälp av fotografier på den skadade egendomen.

Inträffar en skada ska du anmäla den till oss så snart som möjligt.

Stöld, rån, överfall och skadegörelse ska polisanmälas och anmälan ska skickas till oss. Skada som inträffar under transport eller på hotell ska dessutom anmälas till transportföretaget eller till hotellet.

Du måste lämna oss specificerat krav på ersättning samt ge oss de upplysningar och handlingar som vi behöver för att reglera skadan.

Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon annan försäkring som gäller för samma skada.

Skadade eller felaktiga föremål ska behållas så att vi får möjlighet att göra en besiktning. Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som oskadad egendom.

När vi fått all information om din skada kontrollerar vi att försäkring finns och att den gäller för dig, den skadade egendomen och skadehändelsen. Slutligen gör vi en värdering av den skadade egendomen utifrån de värderingsregler som finns i villkoret.

Skaderegister (GSR)

Vi använder oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister AB (GSR), Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling sv uppgifter som förekommer i registret.

Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm. www.larmtjanst.se